Support
www.aqua-district.com
090-979-4348, 087-679-3839
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Technology

วันที่: 2015-10-15 17:17:20.0

Technology
ระบบการทำงานของเครื่อง Water Secret

ข้อมูล


 • Stage 1 : ดูดอากาศเข้าเครื่องโดยใช้พัดลม ผ่านไส้กรองอากาศเพื่อดักจับฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมในอากาศ
 • Stage 2 : อากาศผ่านเข้าไปในส่วนทำความเย็นซึ่งความเย็นทำให้ ออกซิเจนและไฮโดรเจน กลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ำ
 • Stage 3 : น้ำไหลผ่านไส้กรองหินภูเขาไฟ เพื่อกรองฝุ่นและดูดกลิ่น ไม่พึงประสงค์
 • Stage 4 : น้ำไหลลงสู่ถังเก็บน้ำ โดยมีหลอด UV light ขนาดใหญ่ เพื่อฆ่าเชื้อโรค อยู่ภายในถังเก็บน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นของแสงถึง 99.99%
 • Stage 5 : น้ำจะไหลผ่าน ไส้กรองตัวที่ 2 สำหรับกรองเศษหินภูเขาไฟที่อาจจะติดมา เพื่อเข้าสู่กระบวนการกรอง 4 ตัว
 • Stage 6 : การกรอง 4 ขั้นตอน
  • • Pre-Carbon ผงถ่านเพื่อดูดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ชั้นที่1
  • • Post-Carbon ผงถ่านเพื่อดูดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ชั้นที่ 2
  • • RO (Reverse Osmosis): ผ่านไส้กรองอานุภาค 0.0001 ไมครอน ทำให้โมเลกุลของน้ำลดลง
  • • TCR Filter ทำการปรับน้ำให้เป็นค่า Ph 7 และเพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำ มีทั้งน้ำแร่ (Mineral) และ น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline)
 • Stage 7 : ผ่านไส้กรอง UV ชั้นที่2 ในตัวถังเก็บน้ำ ( 12.5 ลิตร ) เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำดื่มที่ผลิตได้ยังคงความสะอาดและปลอดเชื้อโรคถึง 99.99%
 • Stage 8 : ไส้กรอง UV ชั้นสุดท้ายที่หัวก๊อกน้ำ เพื่อความมั่นใจสูงสุดในความสะอาดของน้ำดื่ม
 • Stage 9 : กรองชั้นสุดท้าย เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อน บริโภคน้ำดื่ม

Tel: 090-979-4348, 087-679-3839Email: wetchasit@aqua-district.com, pajaree@aqua-district.com